Viktig melding om skoleskyss fra Ruter.

Skoleskyss og overfylte busser – hvordan hindre at alle elever tar samme avgang? Ruter har gjennom pandemien vært opptatt av at gjennomføre så mye skoleskyss som mulig, samtidig som tilbudet skal være forsvarlig og i samsvar med gjeldende smittevernveiledere.

Ruter har hele tiden søkt å løse denne utfordringen sammen med skolene og ønsker at vi gjennom felles informasjonstiltak fortsetter med det gode samarbeidet. Ruter dimensjonerer antall busser på linjer til og fra skolene i henhold til antall reisende og elevantall.

Med konsentrert skolestarttidspunkt ser vi at det på mange busslinjer likevel blir for mange passasjerer, med de problemer dette fører til både med hensyn til frakjøring og smittevern. Ruter har disponert alt sitt tilgjengelige materiell, og etter skolestart er det også gjort en rekke justeringer innenfor det mulighetsrom som finnes. Ruter har ansvar for et helhetlig transporttilbud og må avveie innsats i skoleskyssen opp mot andre tungtveiende behov. I nesten alle områder hvor vi registrerer overfylte skolebusser så viser våre tellinger og trafikktall at det kun er avgangene nærmest skolens starttidspunkt at passasjertallet er for høyt. Det er særlig i områder med flere skoler på samme sted og høye elevantall at problemene er store. I flere av disse områdene kjører vi opptil 6-8 busser på samme tid. Likevel opplever vi at det «renner over», særlig om morgenen. Trafikktallene viser at dersom elevene hadde spredd seg på avgangene før eller etter den som er overfylt, så hadde problemet langt på vei vært løst. Ofte er det snakk om å reise 10-15 min før eller etter for å løse problemet.

Ruter vil anmode samtlige skoler om å bidra med god informasjon til elever og foresatte ved å ta opp dette med elevene på skolen og videreformidle informasjon til foresatte i relevante kanaler. Med et godt samarbeide med elevene og de foresatte vil vi klare å sikre en smidig gjennomføring av skoleskyssen. Skolene kan også bidra med å justere skoletidene noe. Her vil selv små forskyvninger kunne gjøre det enklere å få elevene fordelt på flere avganger. 

Husk også å bruke munnbind når du tar offentlig kommunikasjon. 

Til toppen